Thi công bộ cổng trượt cho khách tại Hương Sơ, TP Huế