Hoàn thiện lắp đặt Cổng tự động #DEA hệ sinh thái LUMI - Italy tại A Lưới, TT Huế